Πνευματικά προϊόντα

Εκπαιδευτικές πολιτικές για ανάπτυξη ικανοτήτων εκπαιδευτικών ΦΕΤΜΜ/STEM σε Ελλάδα, Ολλανδία, Βουλγαρία και Ισπανία
Δείκτες για την αξιολόγηση ικανοτήτων εκπαιδευτικών ΦΕΤΜΜ/STEM
Συστημικές ευκαiρίες και προκλήσεις για την ανάπτυξη ικανοτήτων εκπαιδευτικών ΦΕΤΜΜ/STEM στην Ελλάδα, στην Ολλανδία, στη Βουλγαρία και στην Ισπανία
Ψηφιακά Σενάρια για ανάπτυξη ικανοτήτων σε εκπαιδευτικούς ΦΕΤΜΜ μέδω της διερευνητικής μάθησης
Οδηγός για διερευνητική και αναστοχαστική διδακτική πράξη εκπαιδευτικών ΦΕΤΜΜ
Έκθεση αξιολόγησης
Πλαίσιο για ανάπτυξη ικανοτήτων των εκπαιδευτικών ΦΕΤΜΜ μέσω διερευνητικής μάθησης
Προτάσεις για εκπαιδευτική πολιτική προς ένα νέο μοντέλο επαγγελματικής μάθησης εκπαιδευτικών ΦΕΤΜΜ

Εκτύπωση Email