Επισκόπηση του έργου

Ο κύριος στόχος του έργου ELITe είναι η υποστήριξη της επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών (ΦΕΤΜΜ / STEM). Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα από την Ελλάδα, την Ολλανδία, την Ισπανία και τη Βουλγαρία, η Ευρωπαϊκή Ένωση Γονέων και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ψηφιακής Μάθησης συνεργάζονται στα πλαίσια του έργου, για την ανάπτυξη, εφαρμογή, αξιολόγηση και διάδοση μιας καινοτόμου προσέγγισης για την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών ΦΕΤΜΜ/STEM μέσω της διερευνητικής μεθόδου μάθησης

Βασικό επιδιωκόμενο αποτέλεσμα του έργου είναι η ανάπτυξη ενός πλαισίου –βασισμένου σε εμπειρικά στοιχεία - για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών ΦΕΤΜΜ/STEM. Το πλαίσιο αυτό αποσκοπεί στο να ενημερώσει το σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών που αφορούν στη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.
Οι επιμορφωτικές δραστηριότητες των εκπαιδευτικών – οι οποίες θα παρέχουν τα εμπειρικά δεδομένα για την ανάπτυξη του πλαισίου – πραγματοποιούνται μέσω μιας ψηφιακής πλατφόρμας μάθησης, στην οποία είναι ενσωματωμένες βασικές αρχές της διερευνητικής μεθόδου. Ανάμεσα στις κύριες θεαματικές των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων για τους εκπαιδευτικούς περιλαμβάνονται: διαχείριση κοινωνικο-επιστημονικών θεμάτων, θέματα διαφορετικότητας και ένταξης, ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω διαθεματικών προγραμμάτων σπουδών, επαγγελματική καθοδήγηση των μαθητών, σχέσεις γονέων και εκπαιδευτικών, καθώς και προσεγγίσεις για εξατομικευμένη μάθηση.

Εκτύπωση Email