Περιλαμβάνει 4 εκθέσεις (στα αγγλικά) για τις προωθούμενες πολιτικές για ανάπτυξη ικανοτήτων σε εκπαιδευτικούς ΦΕΤΜΜ σε κάθε μιά από τις 4 χώρες. Τα βασικά αποτελέσματα από την επισκόπηση κάθε εθνικού πλαισίου παρουσιάζονται συνοπτικά τόσο στα αγγλικά όσο και στις εθνικές γλώσσες.

Ανάπτυξη ικανοτήτων εκπαιδευτικών ΦΕΤΜΜ/STEM στην Ελλάδα [EL[EN]

 Θέση της Ένωσης Ευρωπαίων Γονέων (EPA) σχετικά με τις πολιτικές και τις απαιτήσεις για ανάπτυξη δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών STEM στην Ελλάδα, στην Ολλανδία, τη Βουλγαρία και την Ισπανία. [ΕL[EN

 Εκπαιδευτικές πολιτικές για ανάπτυξη ικανοτήτων εκπαιδευτικών ΦΕΤΜΜ/STEM σε Ελλάδα, Ολλανδία, Βουλγαρία, και Ισπανία. [EN]

Εκτύπωση Email