Ο οδηγός αυτός αποσκοπεί στο να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς ΦΕΤΜΜ/STEM να αναπτύξουν επαγγελματικές ικανότητες. Παρέχει παραδείγματα καλής πρακτικής για ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και θετικών στάσεων στη διδασκαλία ΦΕΤΜΜ/STEM.

Συνοπτικός οδηγός με κατευθυντήριες οδηγίες [EL]

Εκτύπωση Email