Φάσεις του Έργου

Το έργο υλοποιείται σε τέσσερις φάσεις αλληλένδετων δραστηριοτήτων:

Φάση #1

Διερεύνηση των εθνικών πλαισίων και εντοπισμός του χώρου παρέμβασης

Η πρώτη φάση του έργου περιλαμβάνει τη διερεύνηση των εθνικών πλαισίων της Ελλάδας, της Ολλανδίας, της Βουλγαρίας και της Ισπανίας αναφορικά με την ανάπτυξη ικανοτήτων σε εκπαιδευτικούς ΦΕΤΜΜ/STEM και τον εντοπισμό του χώρου παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει: Τη διερεύνηση εκπαιδευτικών πολιτικών σε κάθε χώρα για την ανάπτυξη ικανοτήτων σε εκπαιδευτικούς ΦΕΤΜΜ/STEM (ΠΠ1). Την αναγνώριση δεικτών για την αξιολόγηση του αντίκτυπου προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών ΦΕΤΜΜ/STEM (ΠΠ2). Την υλοποίηση 4 συναντήσεων εργασίας (πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις) για την αναγνώριση συστημικών ευκαιριών και προκλήσεων για την ανάπτυξη επαγγελματικών ικανοτήτων σε εκπαιδευτικούς ΦΕΤΜΜ/STEM (ΠΠ3).

Φάση #2

Ανάπτυξη της προσέγγισης του ELITe "Μάθηση μέσα στη Διδασκαλία"

Η δεύτερη φάση του έργου περιλαμβάνει την ανάπτυξη της προσέγγισης του ELITe για επαγγελματική μάθηση εκπαιδευτικών ΦΕΤΜΜ/STEM, η οποία βασίζεται στη διερευνητική μέθοδο μάθησης. Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα από την πρώτη φάση του έργου, αναπτύσσουμε επιμορφωτικές δραστηριότητες για ανάπτυξη ικανοτήτων και τις δομούμε σε ένα ψηφιακό περιβάλλον διερευνητικής μάθησης. Οι δραστηριότητες αυτής της φάσης οδηγούν στην ανάπτυξη ψηφιακών σεναρίων δομημένων σε άνα μοντέλο διερευνητικής μάθησης (ΠΠ4).

Φάση #3

Εφαρμογή και αξιολόγηση της προσέγγισης του ELITe " Μάθηση μέσα στη Διδασκαλία"

Η τρίτη φάση του έργου περιλαμβάνει την εφαρμογή και αξιολόγηση της προσέγγισης του ELITe για επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών ΦΕΤΜΜ/STEM, με τη συμμετοχή 200 εκπαιδευτικών από την Ελλάδα, την Ολλανδία, τη Βουλγαρία και τη την Ισπανία. Οι επιμορφωτικές δράσεις διαρκούν ένα ακαδημαϊκό έτος και εστιάζουν τόσο σε γενικά παιδαγωγικά θέματα όσο και σε θέματα σχετικά με ΦΕΤΜΜ. Πραγματοποιούνται επίσης δράσεις συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε κοινότητες πρακτικής, οι οποίες θα επιτρέψουν την αξιολόγηση του αντίκτυπου της εκπαιδευτικής προσέγγισης σε επίπεδο αλλαγών διδακτικής πράξης. Οι δραστηριότητες αυτής της φάσης οδηγούν στην ανάπτυξη ενός οδηγού για διερευνητική και αναστοχαστική διδακτική πράξη (ΠΠ6) και στη έκθεση αξιολόγησης της προσέγγισης του ELITe για ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων εκπαιδευτικών ΦΕΤΜΜ/STEM μέσω της διερευνητικής μεθόδου (ΠΠ8).

Φάση #4

Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στην εκπαιδευτική πολιτική και στην εκπαιδευτική πράξη

Η τέταρτη φάση του έργου περιλαμβάνει τη δημιουργία ένος πλαισίου για την ανάπτυξη ικανοτήτων σε εκπαιδευτικούς ΦΕΤΜΜ/STEM μέσω της διερευνητικής μεθόδου μάθησης, βασισμένου σε εμπειρικά στοιχεία (ΠΠ9).Το πλαίσιο αυτό αποσκοπεί στο να ενημερώσει το σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών που αφορούν στη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Το πλαίσιο θα κοινοποιηθεί και θα συζητηθεί με υπεύθυνους χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής και υπεύθυνους σχεδιασμού προγραμμάτων σπουδών για εκπαιδευτικούς στα πλαίσια πολλαπλασιατικών εκδηλώσεων στις 4 χώρες (Ε5, Ε6, Ε7 & Ε8). Η ανατροφοδότηση από τις πολλαπλασιατικές εκδηλώσεις θα συνεισφέρει στη διατύπωση προτάσεων για την υιοθέτηση του πλαισίου από υπεύθυνους σχεδιασμού προγραμμάτων σπουδών για επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΦΕΤΜΜ/STEM (ΠΠ10).

Εκτύπωση Email