Проектни фази

Проектът ще бъде реализиран в четири фази от взаимосвързани дейности:

Фаза №1

Проучване на националния контекст и идентифициране на местата на намеса.

Първата фаза включва проучване на националния контекст в Гърция, Холандия, България и Испания по отношение на развитието на компетентностите на STEM учителите и идентифицирането на местата на намеса в четирите национални контекста на ЕС. Това включва: проучване на политическите предвиждания и изисквания за развитие на компетентностите на STEM учителите: състояние на ситуацията в четирите страни от ЕС (IO1); Определяне на индикатори за оценка на влиянието на инициативите за развитие на компетентността на STEM учителите (IO2); Провеждане на общо четири семинара – по един във всяка от четирите страни (мултиплициращи събития E1, E2, E3, E4) за идентифициране на системните възможности и предизвикателства за развитието на компетентностите на STEM учителите в четирите национални контекста (IO3).

Фаза №2

Развитие на подхода ELITe за обучение в преподаване.

Втората фаза предполага развитието на подход ELITe за обучение в преподаване чрез електронни изследвания (e-inquires), адаптиране на изследователска методологията за развитие на компетентностите на учителите. Вземайки предвид прозренията по отношение на националния контекст, получени в първата фаза на проекта, ние ще структурираме дигитални учебни дейности за развитието на компетентностите на STEM учителите. Дейностите в тази фаза ще доведат до разработването на примерни цифрови сценарии за развитие на компетентностите на STEM учителите чрез изследователска методология (IO4).

Фаза №3

Внедряване и оценка на подхода ELITe за обучение в преподаване.

Третата фаза включва внедряването и оценката на подхода ELITe за обучение в преподаване чрез електронни изследвания, с участието на поне 200 практикуващи STEM учители от средни училища в Гърция, Холандия, България и Испания. Дейностите ще продължат една учебна година (през първия срок, фокусирайки се върху общи педагогически въпроси и във втория срок – върху въпроси, свързани със STEM). През следващия срок ще се проведат и последващи дейности чрез участието на учителите в дигиталната общност за професионално обучение, което ще позволи оценка на въздействието на методологията по отношение на промяната на практиката на учителите. Дейностите в тази фаза ще доведат до разработването на Ръководство за STEM учители с насоки за дизайн и провеждане на изследвания и рефлективна практика (IO6) и оценка и валидиране на подхода ELITe за обучение в преподаване чрез електронни изследвания (IO8).

Фаза №4

Превод на доказателствата с цел обслужване на политиката и практиката

Четвъртата фаза включва разработване на рамка за развитие на компетентностите на STEM учителите съгласно изследователския подход на учене, за предложения към дизайна на учебни програми за курсове за продължаващо професионално развитие на STEM учители от средните училища (IO9). Рамката ще бъде представена на създателите на политики и политическите посредници в (E5, E6, E7 и E8) в рамките на договарянето по спорните точки в системата за работа в посока на разработка на нов модел за професионално STEM обучение . Важните изводи от семинарите ще доведат до разработването на договорената рамка за развитието на компетентностите на STEM учителите и предложените план за дейности / препоръки към заинтересованите от учебната програма страни (IO10).

Печат Е-мейл