IO2 документира процесите и резултатите от синтеза на националните доклади на IO1 и тяхното съответствие с политиките на ЕС, свързани с развитието на компетентностите на учителите (EC, 2015). Намерението на анализа / съпоставянето е да се идентифицират и предложат индикатори за оценка на въздействието на инициативите за развитие на компетентностите на STEM учителите.

Печат Е-мейл