Цели

За да постигне главната си цел на проекта, партньорството ELITe ще работи за постигането на три цели:

Цел №1

Да се задълбочат разбиранията за изискванията за развитие на компетентностите на STEM учителите на национално ниво, както са концептуализирани и изразени от създаващите политиките (политиците), политическите посредници и практикуващите.

В европейските страни преобладава широко разнообразие от подходи към компетентностите на учителите (EC, Education and Training, 2013). Общите насоки за компетентностите, които се изискват за преподаване, обикновено се вписват в националните учебни програми, а след това се оставя свобода на университетите или колежите да разработят и прилагат в детайли изискванията за компетентност в програмите си за обучение на учители. Твърдението, изтъкнато в ELITe, е, че усилията за стимулиране на развитието на компетентностите на учителите чрез възможности за професионално обучение трябва да са съсредоточени на място, като се вземат предвид различните тълкувания и разбирания не само между различните образователни системи на ЕС, но и между различните заинтересовани страни във всяка страна.

Цел №2

Да се разработи, приложи и оцени ефективността на новаторската методология за гъвкаво и отразяващо професионално учене за развитие на компетентности на STEM учителите.

Текущите преобладаващи подходи в програмите за първоначално и продължаващо обучение на учители се фокусират върху съдържателното знание по предмета, педагогиката и "практиката" (обучение в класна стая) (EC, Education & Training, 2015). Такива подходи не успяват да разпознаят, че характерът, предразположението на учителите по отношение на ученето и преподаването – като следствие на тяхната практика – са силно повлияни от начина, по който самите учители са се обучавали. Знанията и уменията по отношение на и за преподаването се развиват от самите учители, тъй като те използват теорията и изследванията, за да отразят своите практики в професионалните общности посветени на ученето (Hagger & McIntyre, 2006). Освен това, понастоящем в повечето образователни системи преобладават формалните и традиционни форми на обучение за повишаване на квалификацията, като например курсове, семинари и конференции. Въпреки това много учители не намират подходящо професионално развитие или не могат да присъстват, поради несъвместимост с учебното си разписание (OECD, 2009). В проекта ELITe предлагаме възможности за гъвкаво професионално развитие, в което методологията на обучение има доминираща роля, вдъхновена от концепцията за "промяната като перспектива за професионално учене", която разглежда учителите като разсъждаващи практици, отговорни за собственото си учене.

Цел №3

Да подкрепи възприемането на предложената новаторска методология за професионално обучение на учители от страни, заинтересовани от учебната програма за учители, за по-добро съгласуване на политическите предвиждания, свързани със STEM образованието за реална практика..

В момента образованието в областите природни науки, технологии, инженерни науки и математика (STEM) се определят като "творческо и подхранващо бъдещите потребности на обществото" (Sutcliffe, 2011). Очаква се STEM обучителите – в рамките на политическата програма за научни изследвания и иновации (Responsible Research and Innovation– RRI) – да подготвят студентите като бъдещи граждани с разбиране за социално-научни въпроси, прилагане на научни знания, етични ценности и умения за правене на изследвания, за да формират мнения основаващи се на факти (EC, 2015). Освен това се очаква научните кариери да достигнат до учениците и също да подпомогнат развиването на положителна нагласа към науката у тях. В проекта ELITe тематиката на професионалните учебни дейности за практикуващите STEM учители ще отразява текущите политически насоки в рамките на програмата RRI относно ролята на STEM образованието и ще помага на учителите да моделират необходими ключови компетенции (знания, умения и нагласи), за да им помогне в последствие да обучат и учениците на тях.

Печат Е-мейл