Резюме на проекта

Общата цел на проекта ELITe е да подпомогне професионалното обучение на учителите за развитие на компетенциите, насочено специално към преподавателите в сектора на природни науки, технологиите, инженерни науки и математиката (от английски език Science, Technology, Engineering and Mathematics – STEM). Университети и изследователски институти от Гърция, Холандия, Испания и Германия, една асоциация на ЕС и една мрежа си сътрудничат в проекта с цел разработване, разгръщане, оценка и разпространение на иновативен подход за професионално учене на STEM учители чрез изследователска методология.

Един осезаем резултат от проекта ще бъде разработването на основана на доказателства рамка за развитие на компетентността на учителите, която да се прилага при дизайна на учебни програми за продължаващото професионално развитие на учителите в средното училище. Чрез методология за изследователски подход на учене (от английски език Inquiry-based learning - IBL), използвайки онлайн платформа за улесняване на личното и съвместно изследване, разработена в рамките на проектweSPOT (7 РП на ЕС) ще се проведат учебни дейности за учители, чрез които да се извлече информация и изисквания за разработването на рамката. Тези дейности за ще бъдат структурирани по теми и сценарии, отразяващи нуждите и интересите на учителите – справяне с разнообразието и приобщаването, насърчаване на постиженията на учениците, интердисциплинарно обучение, кариерното ориентиране на учениците, взаимоотношения между родители и учителите и подходите за индивидуализирано обучение и др. (очакваните интереси са на база на неотдавнашните широкомащабни проучвания на ЕС).

Печат Е-мейл