Spanish Scenarios

#1: Com es dissenya amb DojoIBL una bona activitat basada en IBL? [Catalan language] ¿Cómo se diseña usando Dojo IBL una buena actividad basada en IBL? [Spanish language]

El mòdul consisteix en una introducció a l'entorn d'aprenentatge DojoIBL que permetrà al professorat STEM conèixer, mitjançant aquesta plataforma, els principis bàsics per organitzar i gestionar l'ensenyament aprenentatge segons la metodologia IBL [Catalan language] El módulo consiste en una introduccioón al entorno de aprendizaje Dojo IBL que permitirá al profesorado STEM conocer, mediante esta plataforma, los priccipios básicos para organizar y gestionar la enseñanza y aprendizaje con metodología IBL. [Spanish language]

Outline of Scenario #1 (in Spanish) 

Access to the digital scenario: 

DojoIBL URL: http://dojo-ibl.appspot.com/#/project/5362121193816064

CODE: REUFD

 

#2: Com dur a terme l'ensenyament- aprenentatge basat en projectes d'indagació científica? [Catalan language] ¿Cómo llevar a cabo la enseñanza- aprendizaje basada en proyectos de indagación científica? [Spanish language]

Aquest curs permetrà al professorat STEM conèixer la metodologia de l'ensenyament basat en projectes d'indagació. Es tractarà la seva relació amb el currículum, les seves fases, i es donaran a conèixer recursos per al seu disseny i avaluació. [Catalan language] Este curso permitirá al profesorado STEM conocer la metodología de la ensañanza - aprendizaje basada en proyectos de indagación. Se tratará su relación con el currículum, sus fases, y se darán a conocer recursos para su diseño y evaluación [Spanish language]

Outline of Scenario #2 (in Spanish) 

Access to the digital scenario: 

DojoIBL URL: http://dojo-ibl.appspot.com/#/project/5680765572481024

CODE: S2YDA

 

#3: Quines estratègies podem fer servir per introduir les qüestions socio-cinetífiques a l'aula? [Catalan language] ¿Qué estrategias se pueden utilizar para introducir las cuestiones socio-científicas en el aula? [Spanish language]

En aquest mòdul, el profesorado STEM millorarà la seva consciència i coneixement d'estratègies pedagògiques com els dilemes i els grups de debat, desenvoluparà les seves habilitats per planificar, implementar i reflexionar sobre les activitats de l'aula utilitzant-les, i desenvoluparà actituds sobre el seu rol com a docent, i el rol dels estudiants. [Catalan language] En este módulo, el profesorado STEM mejorará su consciencia y conocimiento de estrategias pedagógicas como los dilemas y los grupos de debate, desarrollará sus habilidades para planificar, implementar y reflexionar sobre las actividades de aula utilizándolas, y desarrollará actitudes sobre su rol como docente, y el rol de los estudiantes. [Spanish language]

Outline of Scenario #3 (in Spanish) 

Access to the digital scenario: 

DojoIBL URL: http://dojo-ibl.appspot.com/#/inquiry/5723192383504384

CODE: EH99J

 

#4: Com abordar els reptes i dificultats clau per implementar a l'aula activitats STEM amb metodologies IBL. [Catalan language] Cómo abordar los retos y dificultades clave para implementar en el aula actividades STEM mediante metodologías IBL. [Spanish language]

Aquest mòdul està adreçat al professorat de STEM interessat en conèixer estratègies per abordar les dificultats que suposa el disseny de seqüències didàctiques d'ensenyament - aprenentatge basat en IBL i la seva aplicació a l'aula. [Catalan language] Este módulo está dirigido al profesorado STEM interesado en conocer estrategias para abordar las dificultades que supone el diseño de secuencias didácticas de enseñanza y aprendizaje basado en IBL y su aplicación en el aula. [Spanish language]

Outline of Scenario #4 (in Spanish) 

Access to the digital scenario: 

DojoIBL URL: http://dojo-ibl.appspot.com/#/project/5667315009978368

CODE: 0GZ3H

 

#5: Com tractar la diversitat en educació? [Catalan language] ¿Cómo tratar la diversidad en educación?[Spanish language]

En aquest mòdul el professorat aconseguirà estratègies per tractar a la seva aula, de forma exitosa, les diferències de gènere, els diferents estils i ritmes d'aprenentatge, la individualització de l'ensenyament, etc. El curs es focalitzarà en una aproximació a aquest tema des de la perspectiva de les assignatures STEM. [Catalan language] En este módulo el profesorado conseguirá estrategias para tratar en su aula, con éxito, las diferencias de género, los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, la individualización de la enseñanza, etc. El curso se focalizará en una aproximación a este tema desde la perspectiva de las asignaturas STEM. [Spanish language]

Outline of Scenario #5 (in Spanish) 

Access to the digital scenario: 

DojoIBL URL: https://dojo-ibl.appspot.com/#/project/5093481324216320

CODE: IIGEK

 

#6: 

En aquest mòdul explorarem nous continguts curriculars i noves metodologies per atraure a estudiants STEM cap aquest camp. El pensament computacional representa una bona oportunitat per aproximar-se a la resolució de problemes basat en la indagació , que pot ser utilitzada, no només en STEM sinó també en humanitats, obrint l'oportunitat de treballar en projectes interindisciplinars. La robòtica és un nou enfocament que enllaça amb l'anterior pel que fa al treball amb programacció per a tothom. L'ensenyament basat en el joc també és una bona estratègia per integrar els conceptes de STEM utilitzant estratègies de joc. En este modulo exploraremos nuevos contenidos curriculares y metodologías STEM para atraer estudiantes a este campo. El pensamiento computacional representa una buena opción par trabajar por problemas guiados por procesos de indagación, los cuales se pueden usar no solo en contenidos STEM sino combinados con áreas de humanidades y ciencias sociales, lo cual abre nuevas oportunidades para el trabajo interdisciplinar. La robótica es también un nuevo campo a consolidar acercando la programación al desarrollo de proyectos con robots educativos. El aprendizaje basado en juegos puede combinarse con los anteriores, al ser una buena estrategia para integrar conceptos STEM mediante estrategias de juego.

Outline of Scenario #6 (in Spanish) 

Access to the digital scenario: 

DojoIBL URL: https://dojo-ibl.appspot.com/#/project/48214913801256

CODE: 226HJ

 

 

 

Imprimir Correo electrónico