Πνευματικό Προϊόν #6

Οδηγός για διερευνητική και αναστοχαστική διδακτική πράξη εκπαιδευτικών ΦΕΤΜΜ

Ο οδηγός αυτός αποσκοπεί στο να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς ΦΕΤΜΜ/STEM να αναπτύξουν επαγγελματικές ικανότητες. Παρέχει παραδείγματα καλής πρακτικής για ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και θετικών στάσεων στη διδασκαλία ΦΕΤΜΜ/STEM.

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο