Πνευματικό Προϊόν #8

Η έκθεση παρουσιάζει τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της προσέγγισης του ELITe για ανάπτυξη ικανοτήτων σε εκπαιδευτικούς ΦΕΤΜΜ/STEM μέσω ψηφιακής διερευνητικής μάθησης.

Εκτύπωση